اقدامات آتی

پرینت
نوشته شده توسط مدیر وب سایت بازدید: 1790

برای پر بار تر کردن محتوای علمی و عملی جلسات دو تصمیم اتخاذ شد:

  1. تشکیل کارگروه های مختلف موضوعی مانند اقتصاد، علوم اجتماعی، فلسفه و ...
  2. تدوین طرح و اجرایی سازی حلقه عملی باقرالعلوم برای ایفای مشئولیت اجتماعی